1 800 222 6872

Kamunagi / Teiko Kikuchi, Shigemitsu Eiso, Kifu Mitsuhashi

Album Summary

>Yoshimatsu, Takashi : Nabari
>Ikebe, Shin-Ichiro : Kageru
>Nishimura, Akira : Kamunagi
>Matsumura, Teizo : Air of Prayer
>Satoh, Somei : Tamaogi-Koto
Performers Composers


Reviews

There are currently no reviews, be the first one!
Login or Create an Account to write a review
 

Also Purchased

Works Details

>Yoshimatsu, Takashi : Nabari
 • Performer: Teiko Kikuchi (Koto)
 • Running Time: 12 min. 41 sec.
 • Period Time: Contemporary
 • Written: 1992
 • Studio/Live: Studio

>Ikebe, Shin-Ichiro : Kageru
 • Performer: Teiko Kikuchi (Koto)
 • Running Time: 11 min. 32 sec.
 • Period Time: Contemporary
 • Written: 1979/1994
 • Studio/Live: Studio

>Nishimura, Akira : Kamunagi
 • Performers: Shigemitsu Eiso (Percussion); Teiko Kikuchi (Koto)
 • Running Time: 14 min. 3 sec.
 • Period Time: Contemporary
 • Written: 1992
 • Studio/Live: Studio

>Matsumura, Teizo : Air of Prayer
 • Performer: Teiko Kikuchi (Koto)
 • Running Time: 15 min. 37 sec.
 • Period Time: Modern
 • Written: 1984
 • Studio/Live: Studio

>Satoh, Somei : Tamaogi-Koto
 • Performers: Teiko Kikuchi (Koto); Kifu Mitsuhashi (Shakuhachi)
 • Running Time: 18 min. 18 sec.
 • Period Time: Contemporary
 • Written: 1994
 • Studio/Live: Studio