1 800 222 6872

Sven Kacirek: Songs From Okinawa [Digipak]

Track List

>Work Song
>Hatoma Bushi [???] - (featuring Tadashi Haraguchi)
>Tsundara Bushi [??????] - (featuring Tetsuhiro Daiku)
>Yonaguni No Mayagwa [??????]
>Urafune Yunta [?????]i
>Nagareru Mamani [??????] - (featuring Keiko Kina)
>Tsuku Nu Kaisha [?????] - (featuring Tetsuhiro Daiku)
>Uronsun No Jiraba [?????????] - (featuring Mr Tonohara)
>Koi No Hana [???]
>Kun Nu Ura Bushi [?????]
>Prayer Song
>Densa Bushi [????] - (featuring Sadako Yokome)

Album Notes

Photographers: Pritpal Ajimal; Robin Hinsch.Reviews

There are currently no reviews, be the first one!
Login or Create an Account to write a review