1 800 222 6872

Various Artists: Air Mail Music: Splendor of the Japanese Instruments

Track List

>Edo-Matsuri
>Kuruwa: Yoshiwara-Suzume/Shinnai-Nagashi/Kurokami/Sawagi-Odori ...
>Kabuki: Tsuzenji/Echigo-Jishi/Musume-Dodoji/Kagami-Jishi/Kanjincho
>Four Seasons: Hanami-Odori/Ayame-Yukata/Aki-No-Irokusa/Yuki/Kazoe-Uta
>Shika No Tone
>Azuma No Kyoku
>Yamagoe
>Ohshu Sashi
>Koden Sugomori
>Kumoi Jishi
>Sagariha
>Daha
>Koku
>Rokudan
>Godan-Kinuta
>Harusandai
>Shinsencho Bukyoku
>Haruno Sugata
>Taka
>Shouhin 1
>Raden

Album Notes

Unknown Contributor Roles: Etsuko Gunji; Kunio Sugiura; Fukuhara Kan; Keiki Iwahori; Tayaichiro Mochizuki; Gosaburo Kineya; Tosya Kaho; Kazuhiro Iseki; Curt Patterson; Hideaki Kuribayashi; Toshimitsu Ishikawa; Hirokazu Sugiura; Michiaki Okada; Hideko Hamano; Hiroko Baba; Reisho Yonemura; Maruta Miki; Yoko Nishi; Yagi Michiyo.

Three of the most important instruments in Japanese music are profiled on this three-disc set. With a disc each devoted to the shamisen, the shakuhachi, and the koto, Air Mail Music: Splendor of the Japanese Instruments would make a fine introduction to the traditional sounds of Japan. ~ Sean WestergaardReviews

There are currently no reviews, be the first one!
Login or Create an Account to write a review