1 800 222 6872

Yoshimatsu: Forgetful Angel I, II, etc / Sakimoto, et al

Album Summary

>Yoshimatsu, Takashi : Forgetful Angel no 1, Op. 6
>Yoshimatsu, Takashi : Forgetful Angel no 2, Op. 8
>Yoshimatsu, Takashi : Forgetful Angel no 3, Op. 24
>Yoshimatsu, Takashi : Alignment Romance, Op. 28b-3
>Yoshimatsu, Takashi : Melting Dream, Op. 30a
>Yoshimatsu, Takashi : Dream Colored Mobile, Op. 58
>Yoshimatsu, Takashi : Short Dream Songs (4) for Guitar
>Yoshimatsu, Takashi : Tender Toys
Performers Composer


Reviews

There are currently no reviews, be the first one!
Login or Create an Account to write a review
 

Also PurchasedPrevious


Next


Works Details

>Yoshimatsu, Takashi : Forgetful Angel no 1, Op. 6
 • Performers: Joe Sakimoto (Harmonica); Mitsutaka Shiraishi (Piano)
 • Running Time: 7 min. 39 sec.
 • Period Time: Contemporary
 • Written: by 1978
 • Studio/Live: Studio

>Yoshimatsu, Takashi : Forgetful Angel no 2, Op. 8
 • Performers: Mikio Hoshido (Guitar); Joe Sakimoto (Harmonica)
 • Running Time: 14 min. 10 sec.
 • Period Time: Contemporary
 • Written: by 1979
 • Studio/Live: Live

>Yoshimatsu, Takashi : Forgetful Angel no 3, Op. 24
 • Performers: Mie Miki (Accordion); Joe Sakimoto (Harmonica)
 • Running Time: 12 min. 25 sec.
 • Period Time: Contemporary
 • Written: by 1986
 • Studio/Live: Live

>Yoshimatsu, Takashi : Alignment Romance, Op. 28b-3
 • Performers: Yuki Hyakutake (Viola); Yasuo Maruyama (Cello); Sonoko Numata (Violin); Joe Sakimoto (Harmonica); Momoko Yamada (Violin)
 • Running Time: 2 min. 56 sec.
 • Period Time: Contemporary
 • Written: 1987
 • Studio/Live: Studio

>Yoshimatsu, Takashi : Melting Dream, Op. 30a
 • Performers: Joe Sakimoto (Harmonica); Mitsutaka Shiraishi (Piano)
 • Running Time: 3 min. 59 sec.
 • Period Time: Contemporary
 • Written: 1987
 • Studio/Live: Studio

>Yoshimatsu, Takashi : Dream Colored Mobile, Op. 58
 • Performers: Yuki Hyakutake (Viola); Yasuo Maruyama (Cello); Sonoko Numata (Violin); Joe Sakimoto (Harmonica); Mitsutaka Shiraishi (Piano); Momoko Yamada (Violin)
 • Running Time: 6 min. 32 sec.
 • Period Time: Contemporary
 • Written: 1987
 • Studio/Live: Studio

>Yoshimatsu, Takashi : Short Dream Songs (4) for Guitar
 • Performers: Joe Sakimoto (Harmonica); Mitsutaka Shiraishi (Piano)
 • Running Time: 8 min. 27 sec.
 • Period Time: Contemporary
 • Written: 1997
 • Studio/Live: Studio

>Yoshimatsu, Takashi : Tender Toys :: Rimse
 • Performers: Yuki Hyakutake (Viola); Yasuo Maruyama (Cello); Sonoko Numata (Violin); Joe Sakimoto (Harmonica); Momoko Yamada (Violin)
 • Running Time: 3 min. 50 sec.
 • Period Time: Contemporary
 • Written: 1983-1984
 • Studio/Live: Studio

>Yoshimatsu, Takashi : Tender Toys :: Velvet Waltz
 • Performers: Yuki Hyakutake (Viola); Yasuo Maruyama (Cello); Sonoko Numata (Violin); Joe Sakimoto (Harmonica); Momoko Yamada (Violin)
 • Running Time: 2 min. sec.
 • Period Time: Contemporary
 • Form: Waltz
 • Written: 1983-1984
 • Studio/Live: Studio