1 800 222 6872

Sabio, Alfonso el > Works Beginning With All > All Classical

Matching Works Alphabetically

Cantiga de Fiestas de Santa María 417, Nobre don e muy preçado foi Santa María dar (1)
Cantiga de Fiestas de Santa María 419, Des quando Deus sa Madre aos çeos levou (1)
Cantiga de Fiestas de Santa María 417, Nobre don e muy preçado foi Santa María dar (1)
Cantiga de Fiestas de Santa María 419, Des quando Deus sa Madre aos çeos levou (1)
Cantiga de Fiestas de Santa María 420, Beeyta es, María, Filla, Madr' e criada (1)
Cantiga de Fiestas de Santa María 421, Nenbre-sse-te, Madre (1)
Cantiga de Fiestas de Santa María 422, Madre de Deus, ora por nos teu Fill' essa ora (Sibylline vers (1)
Cantiga de Santa María 10, Rosa das rosas e Fror das frores (1)
Cantiga de Santa María 100, Santa Maria, strela do dia (1)
Cantiga de Santa María 108, Dereit' é de ss' end' achar (1)
Cantiga de Santa María 11, Macar ome per folia (1)
Cantiga de Santa María 130, Quen entender quiser, entendedor (1)
Cantiga de Santa María 140, A Santa María dadas (1)
Cantiga de Santa María 156, A Madre do que de terra primeir' ome foi fazer (1)
Cantiga de Santa María 181, Pero que seja a gente d'outra lei [e] descreuda (1)
Cantiga de Santa María 200, Santa María loei (1)
Cantiga de Santa María 224, A Reynna en que é comprida toda mersura (1)
Cantiga de Santa María 230, Tod' ome deve dar loor (1)
Cantiga de Santa María 250, Por nos, Virgen Madre (1)
Cantiga de Santa María 320, Santa María leva (1)
Cantiga de Santa María 35, O que a Santa María der algo ou prometer (1)
Cantiga de Santa María 363, En bon ponto vimos esta Sennor que loamos (1)
Cantiga de Santa María 370, Loemos muit' a Virgen Santa María (1)
Cantiga de Santa María 380, Sen calar (1)
Cantiga de Santa María 391, Como pod' a Groriosa os mortos fazer viver (1)
Cantiga de Santa María 406, Ben vennas, Mayo, e con alegria (1)
Cantiga de Santa María 52, Mui gran dereit' é d' as bestias obedecer (1)
Cantiga de Santa María 56, Gran dereit' é de seer (1)
Cantiga de Santa María 90, Sola fusti, senlleira (1)
Cantiga de Santa María 94, Da vergonna nos guardar (1)
Cantiga de Santa María 100, Santa Maria, strela do dia (4)
Cantiga de Santa María 102, Sempr' aos seus val (1)
Cantiga de Santa María 103, Quena Virgen ben servir (2)
Cantiga de Santa María 105, Gran piadad' e mercee e nobreza (2)
Cantiga de Santa María 108, Dereit' é de ss' end' achar (1)
Cantiga de Santa María 112, Nas coitas devemos chamar (1)
Cantiga de Santa María 116, Dereit' é de lume dar (1)
Cantiga de Santa María 118, Fazer pode d' outri vive-los seus (1)
Cantiga de Santa María 119, Como somos per conssello do demo perdudos (1)
Cantiga de Santa María 123, De Santa María sinal qual xe quer (1)
Cantiga de Santa María 132, Quen leixar Santa María (1)
Cantiga de Santa María 135, Aquel podedes jurar (1)
Cantiga de Santa María 139, Maravillosos e piadosos (1)
Cantiga de Santa María 140, A Santa María dadas (1)
Cantiga de Santa María 142, Ena gran coita sempr' acorrer ven (1)
Cantiga de Santa María 147, A Madre do que a bestia de Balaam falar fez (2)
Cantiga de Santa María 15, Todo-los Santos que son no Ceo de servir muito an gran sabor (2)
Cantiga de Santa María 159, Non sofre Santa María de seeren perdidosos (1)
Cantiga de Santa María 160, Quen boo dona querr (1)
Cantiga de Santa María 166, Como poden per sas culpas os omes seer contreitos (4)
Cantiga de Santa María 167, Quen quer que na Virgen fia e a roga de femença (2)
Cantiga de Santa María 168, En todo logar á poder (1)
Cantiga de Santa María 175, Por dereito ten a Virgen, a Sennor de lealdade (1)
Cantiga de Santa María 179, Ben sab' a que pod' e val (1)
Cantiga de Santa María 18, Por nos de dulta tirar (3)
Cantiga de Santa María 181, Pero que seja a gente d'outra lei [e] descreuda (2)
Cantiga de Santa María 189, Ben pode Santa María guarir de toda poçon (2)
Cantiga de Santa María 193, Sobelos fondos do mar e nas alturas da terra (1)
Cantiga de Santa María 195, Quena festa e o dia (1)
Cantiga de Santa María 196, Sempre punnou muit' a Virgen per u fosse connoçuda (1)
Cantiga de Santa María 200, Santa María loei (1)
Cantiga de Santa María 206, Quen souber Santa Maríaben de coraçon amar (1)
Cantiga de Santa María 207, Se ome fezer de grado pol-a Virgen algun ben (1)
Cantiga de Santa María 209, Muito faz grand' erro, e en torto jaz (1)
Cantiga de Santa María 213, Quen serve Santa María, a Sennor mui verdadeira (2)
Cantiga de Santa María 216, O que en Santa [María] de coraçon confiar (1)
Cantiga de Santa María 218, Razon an de sereen seus miragres contados (1)
Cantiga de Santa María 221, Ben per está aos reis d'amaren Santa María (2)
Cantiga de Santa María 236, A Santa Madre daquele que a pe sobelo mar (1)
Cantiga de Santa María 244, Gran dereit' é que mal venna ao que ten en desden (1)
Cantiga de Santa María 248, Sen muito ben que nos faze a Sennor esperital (1)
Cantiga de Santa María 249, Aquel que de voontade Santa María servir (3)
Cantiga de Santa María 253, De grad' á Santa María mercee e piadade (1)
Cantiga de Santa María 254, O nome da Virgen [santa a]tan muit' é temoroso (1)
Cantiga de Santa María 256, Quen na Virgen groriosa esperança mui grand' (1)
Cantiga de Santa María 259, Santa María punna d' aviir (2)
Cantiga de Santa María 268, Gran confiança na Madre de Deus sempr' aver devemos (1)
Cantiga de Santa María 278, Como sofre mui gran coita o om' en cego seer (1)
Cantiga de Santa María 28, Todo logar mui ben pode sseer deffendudo (1)
Cantiga de Santa María 281, U alguen a Jhesu Cristo por seus pecados negar (1)
Cantiga de Santa María 288, A Madre de Jhesu-Cristo, vedes a quen apparece (1)
Cantiga de Santa María 29, Nas mentes senpre teer (1)
Cantiga de Santa María 292, Muito demostra a Virgen, a Sennor esperital (1)
Cantiga de Santa María 295, Que por al non devess' om' a Santa María servir (same as Cantiga de Sant (2)
Cantiga de Santa María 296, Quen aa Virgen santa mui ben servir quiser (1)
Cantiga de Santa María 313, Ali u todo-los santos non an poder de poer (1)
Cantiga de Santa María 315, Tant' aos peccadores a Virgen val de grado (1)
Cantiga de Santa María 320, Santa María leva (1)
Cantiga de Santa María 322, A Virgen, que de Deus Madre éste, Filla e criada (2)
Cantiga de Santa María 328, Sabor á Santa María, de que Deus por nos foi nado (2)
Cantiga de Santa María 35, O que a Santa María der algo ou prometer (2)
Cantiga de Santa María 352, Fremosos miragres mostra a Madre de fremosura (1)
Cantiga de Santa María 353, Quen a omagen da Virgen et de seu Fillo onrrar' (1)
Cantiga de Santa María 354, Eno pouco e no muito. En todo lles faz mercee (1)
Cantiga de Santa María 36, Muit' amar devemos en nossas voontades (1)
Cantiga de Santa María 361, Null'ome per ren non deve a dultar nen a teer (1)
Cantiga de Santa María 362, Ben pode Santa María seu lum' ao çego dar (1)
Cantiga de Santa María 363, En bon ponto vimos esta Sennor que loamos (1)
Cantiga de Santa María 369, Como Jesu-Cristo fezo a San Pedro que pescasse (1)
Cantiga de Santa María 37, Miragres fremosos (4)
Cantiga de Santa María 377, Sempr' a Virgen groriosa ao que s'en ela fia (1)
Cantiga de Santa María 378, Muito nos faz gran merrçee Deus Padre, Nostro Sennor (1)
Cantiga de Santa María 379, A que defende do demo as almas dos peccadores (1)
Cantiga de Santa María 385, De toda enfermidade maa de gran ferida (1)
Cantiga de Santa María 39, Torto seria grand' e desmesura (1)
Cantiga de Santa María 391, Como pod' a Groriosa os mortos fazer viver (2)
Cantiga de Santa María 403, Aver non poderia (1)
Cantiga de Santa María 406, Ben vennas, Mayo, e con alegria (2)
Cantiga de Santa María 45, A Virgen Santa María tant' é de gran piedade (1)
Cantiga de Santa María 47, Virgen Santa María (1)
Cantiga de Santa María 48, Tanto son da Groriosa seus feitos mui piadosos (3)
Cantiga de Santa María 51, A Madre de Deus (1)
Cantiga de Santa María 57, Mui grandes noit' e dia (1)
Cantiga de Santa María 59, Quena Virgen ben servir (1)
Cantiga de Santa María 6, A que do bon rey Davi (1)
Cantiga de Santa María 69, Santa María os enfermos saa (1)
Cantiga de Santa María 7, Santa María amar (2)
Cantiga de Santa María 79, Ay, Santa María (1)
Cantiga de Santa María 82, A Santa María mui bon servir faz (1)
Cantiga de Santa María 85, Pera toller gran perfia (1)
Cantiga de Santa María 89, A Madre de Deus onrrada (1)
Cantiga de Santa María 9, Por que nos ajamos (2)
Cantiga de Santa María 94, Da vergonna nos guardar (1)
Cantiga de Santa María 99, Muito sse deven teer (1)
Cantigas de Jesucristo 423, Como podemos a Deus gradeçer (1)
Cantigas de Jesucristo 424, Pois que dos Reys Nostro Sennor (2)
Cantigas de Jesucristo 425, Alegria, alegria (1)
Cantigas de Jesucristo 426, Subiu ao ceo o Fillo de Deus (1)
Cantigas de Jesucristo 427, Todo-los bees que nos Deus (1)
Cantigas de Santa María (13)
Cantigas de Santa María (4)
Pero Que Seja a Gente, Virgen Madre (Cantigas de Santa Maria) (1)
Prologue to the "Cantigas de Santa María" (Porque trobar é cousa en que jaz) (2)